Korg. ARP. Odyssey. Finally Korg got it (almost) right.